P A R A L L E L P R O J E K T I O N

Wrfel im Frontalriss bv
Wrfel im Horizontalriss bv
Pyramide im Frontalriss  bv Wrfel in Axonometrie bv

Z E N T R A L P R O J E K T I O N

Wrfelallee bv